Contact

Paul Hufe

Ifo Center for Macroeconomics and Surveys

Poschingerstr. 5

81679 Munich

E-Mail: paul.hufe@econ.lmu.de

Fon: +49 (0) 89 - 9224 - 1682

Fax: +49 (0) 89 - 9853 - 69